dilluns, 20 de desembre de 2010

Somiador impostorDreamer deceiver
Somiador impostor

Standing by my window, breathing summer breeze
Saw a figure floating, 'neath the willow tree
Asked us if we were happy, we said we didn't know
Took us by the hands and up we go

De la finestra estant, respirant l’oreig estival
Vérem una figura flotant, davall del salze
Ens preguntà si érem feliços, responguérem que no ho sabíem
Ens agafà de les mans i ens enlairàrem

We followed the dreamer through the purple hazy clouds
He could control our sense of time
We thought we were lost but no matter how we tried
Everyone was in peace of mind

Vam seguir el somiador entre la boirina porprada
Ell controlava la nostra noció del temps
Pensàvem que ens havíem perdut però
Tots estàvem en pau i serenitat

We felt the sensations drift inside our frames
Finding complete contentment there
And all the tensions that hurt us in the past
Just seemed to vanish in thin air

Les sensacions anaven a la deriva dins del cos
Hi trobàrem gaubança completa
I tota la tensió que ens feia mal en el passat
S’esvaní en l’aire

He said in the cosmos is a single sonic sound
That is vibrating constantly
And if we could grip and hold on to the note
We would see our minds were free...oh they're free

Va dir que el cosmos és un so únic
Que vibra constantment
I si poguérem agafar-lo i aferrar-se a la nota
Veuríem les nostres ments lliures… o lliures

We are lost above
Floating way up high
If you think you can find a way
You can surely try

Ens perdem amunt
Flotem cap amunt
Si creus que hi pots trobar una manera
Pots intentar-ho