divendres, 11 de febrer de 2011

La paraula de la setmana: «entollar»


Entollar és sinònim d’ajuntar o empalmar. Significa «unir dues peces de fusta, de corda, de ferro, etc., pels seus caps, per fer-ne una sola peça de la llargada de totes dues». Podem entollar, per exemple, el pal de la granera amb un raspall nou. Amb tot, la paraula «entollar» s’usa sobretot quan ajuntem o empalmem dues cordes, agafant-ne els caps i lligant-los per formar-ne una de sola. És un mot, per tant, que s’usa molt en el context mariner.

Malgrat la grafia de «entollar», la paraula es pronuncia popularment entullar, amb u, i sovint també antullar, amb l’a inicial, tal com es fa amb altres verbs que comencen per es– o em– (com ara «escurar» o «empastrar»).

diumenge, 6 de febrer de 2011

Que va cap on bufa el vent


Going where the wind blows
Que va cap on bufa el vent

Someone said life is for the taking
Here I am with my hand out waiting for a ride
I’ve been living on my great expectations
What good is it when I’m stranded here
And the world just passes by
Where are the signs to help me get out of this place

Algú va dir que la vida és per a qui l’agafa
Ací estic amb el polze en alt, esperant que algú m’arreplegue
He estat vivint de les meues grans expectatives
¿Què té de bo estar ací encallat
mentre el món passa de llarg?
¿On estan els senyals que m’ajuden a eixir d’ací?

If I should stumble on my moment in time,
How will I know
If the story’s written on my face, does it show
Am I strong enough to walk on water
Smart enough to come in out of the rain
Or am I a fool going where the wind blows

Si he de entropessar en algun moment
¿Com ho sabré?
Si tinc la història escrita en la cara ¿S’hi veu
si sóc prou fort per a caminar sobre l’aigua?
¿Sóc prou llest per a llevar-me la bena dels ulls?
¿O sóc un beneit que va cap on bufa el vent?

Here I sit halfway to somewhere
Thinking about what’s in front of me and
what I left behind
On my own, supposed to be so easy
Is this what I’ve been after
Or have I lost my mind
Maybe this is my chance and it’s coming to take me away

Estic assegut a mitjan camí cap algun lloc
Pensant en el que tinc davant meu i
En el que he deixat arrere
Jo sol, se suposa que és fàcil
¿És açò el que he estat buscant
o he perdut el cap?
Potser la meua oportunitat està ací per emportar-se-me’n

[repetix tornada]

Here I am walking naked through the world
Taking up space, society’s child
Make room for me, make room for me,
make room for me

Ací estic, caminant nu pel món
Ocupant espai, un xiquet de la societat
Feu-m’hi lloc, feu-m’hi lloc,
Feu-me lloc.

[repetix tornada]