diumenge, 10 de juliol de 2011

Els manaments del fadrí

1r Eixir molt pel carrer
2n Creure que pa d’ell és poc el món
3r Anar de bureo i gastar molt diner
4t Tornar de nit a casa sempre tard
5t Dels pares anar sempre fugint
6t Tindre molta vana i anar molt ert

Font: Martí i Gadea, Joaquim (1891): Ensisám de totes herbes ó ensart de cansóns valensianes y castellanes, refrañs, dichos ó sentensies, endevinalles, brindis, coloquis, cuentos, sosuíts, sermons sens Ave-María, anécdotes, chascarrills, modes de mascles y de femelles y costums del temps d’abáns y del d’ara. L’arreplega y trau a llum un afisionat, molt amich dels cantadórs y tocadórs de guitarra ó guitarró, afectàt à eixir de paella y à pendre part en totes les bromes de bona lley, lo mateix que à anar al Rosari de l’Aurora, perque’s valensiá de pura rasa, y chapát á l’antigor, encara que home de chispa y dels que també s’emboven, els cau la bava y es pixen de riures sentint contar cuentets, veent ballar lo sapateao, y fent entremesos ó pasaetes de comèdia en les cuynes y carasols per l’ivern y à la fresqueta per l’estiu, València: Imp. de Josep Canales. [Reed. facsímil, València: París-Valencia, 1991.]

4 comentaris:

Monique LaMer ha dit...

Fadrins, que no fadrines??
:P
Molt bó.
Per cert, açó és un eixemple perfecte de la Teoria dels Blogs Comunicants.

Josep Lluís ha dit...

No anava a posar-los però per satisfer-te penjaré també els manaments de les fadrines ;)

No estic darrerament massa comunicat amb altres blogs (de fet no ho estic ni amb el meu), però ara faré una ullada al Planeta Amagat.

Busca qui t'ha pegat ha dit...

I envoltar-se d'altres fadrins i matuxtos? ;)

Josep Lluís ha dit...

Haha, eixe podria ser un altre manament, envoltar-se de fadrines o fadrins. Matxutxos... depén de per a què els vullgues, potser et convenen o no ;)

Salut!